ولو سماوری

هیچ محصولی یافت نشد.

در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاردي ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن را در ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺪار وارد ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺳﻤﺎوري ﻳﺎ plug valveﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ. در ﺷﻴﺮﻫﺎی سماوری، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

از ﺷﻴﺮﻫﺎي Plug در ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮﻫﺎی سماوری در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺷﻴﺮﻫﺎی سماوری یا plug، اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ سماوری داراي ﭼﻨﺪ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻮده و ﺷﻜﻞ ﺑﻨﺪآور آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺎل را از ورودي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﺨﻮاه ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ.

اطلاعات بیشتر ...