شير فلو کنترل جبران ساز فشار و دما

نمایش دادن همه 5 نتیجه

تغییرات دمای روغن ،میزان جریان عبوری از یک گلوگاه ثابت در مسیر های کنترل جریا نرا تغییر می دهد با کاهش لزجت ،جریان عبوری ازگلوگاه افزایش می یابد ولذا در برخی از شیر های کنترل جریان (  شیر فلو کنترل جبران ساز فشار و دما- فول کنترل مستقل از دما و فشار- شیر کنترل جریان مستقل از دما و فشار) به منظور کاهش تغییرات جریان در اثر تغییرات دما با لزجت ازگلوگاه های قابل تنظیم با لبه های تیز استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر ...