شیر کاهنده و افزاینده سرعت

نمایش یک نتیجه

شیر های کاهنده ی سرعت نوع دیگری از شیر های کنترل جریان می باشند که با کاهش تدریجی نرخ جریان عبوری از انها ،شتاب منفی لازم جهت کنترل اینرسی حرکتی بار سنگین ویا سیلندر های  با سرعت بالا  تامین می گردد با تحریک تدریجی بادامکی شیر، میزان جریان خروجی از شیر محدود می گردد، زاویه بادامک متصل به میله پیستون وپارامترهای طراحی شیر تعیین کننده زمان و نرخ کاهش سرعت می باشند. معمولا در مدار های هیدرولیک همراه با این شیر، از یک شیر یکطرفه برای تامین برگشت آزاد جریان استفاده می شود.
به طورکلی، استفاده از شیرهای کاهنده سرعت، بیشتر در مواقعی مناسب است که مقدار دبی عبوری قابل توجه باشد. استفاده از این شیر برای دبی های کمتر15liters/minتوصیه نمی گردد.

در صورتیکه مقدار اینرسی باری که توسط سیلندر حمل می شود زیاد و سرعت حرکت آن بالا باشد با ایجاد شتاب منفی توسط نوعی شیر کنترل جریان به نام شیر کاهنده سرعت، نرخ جریان عبوری از آن به صورت تدریجی کاهش می یابد. با رسیدن سیلندر به فواصل انتهایی کورس خود به صورت تدریجی یک قطعه شیبدار بر روی غلتک تحریک کننده شیر حرکت نموده و جریان خروجی آن را محدود می نماید. با تغییر زاویه شیب قطعه شیبدار متصل به میله پیستون سیلندر هیدرولیک، نرخ تغییرات سرعت را می توان تنظیم نمود.

 

اطلاعات بیشتر ...