ولو سوپاپی

هیچ محصولی یافت نشد.

ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻛﺮوي، سوپاپی ﻳﺎ Globe ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ شیر های گلاب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﺸﺘﻲ در شیر های کروی یا گلاب ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ دﻳﺴﻚ و ﻳﺎ Seat را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎيGlobe، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ. از ﻫﻤﻴﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از شیرهای گلاب در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ و ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺷﻴﺮ زﻳﺎد اﺳﺖ، ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد.

از ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﻴﺮﻫﺎي سوپاپی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺪآور ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﺷﻴﺮهای گلاب ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻴﺮglobe ﻛﻢ اﺳﺖ.

ﺷﻴﺮﻫﺎی گلاب را ﻣﻲﺗﻮان در 3 دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد.
.1 ﺷﻴﺮﻫﺎي globeT ﺷﻜﻞ
2 ﺷﻴﺮﻫﺎي کرویY ﺷﻜﻞ
3 ﺷﻴﺮﻫﺎي گلاب زاوﻳﻪ اي ﻳﺎ Angle

اطلاعات بیشتر ...