شير سکونس(شير کنترل فشار ترتيبي)

نمایش دادن همه 2 نتیجه

شیر های ترتیبی(سکوئنس)برای کنترل ترتیب عملکرد دو شاخه موازی از مدار مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال توسط این شیر می توان عملکرد دو سیلندر را ترتیبی کنترل نمود که سیلندر دوم پس از طی کورس سیلندر اول وارد عمل گردد از شیر های ترتیبی به منظور حصول اطمینان از تامین فشار به اندازه معین در یک قسمت از مدار قبل از شروع بکار قسمت دیگر نیز استفاده می شود.

 

{slider=ادامه توضیحات}
این شیر برای کنترل ترتیب عملکرد عملگرهای موازی در مدار بکار می روند. با رسیدن فشار به مقدار تنظیمی، شیر ترتیبی (سکوئنس) مسیر را باز نموده و روغن با فشار به بخش جدید راه می یابد. تا قبل از رسیدن به مقدار فشار تنظیمی، شیر ترتیبی کاملا بسته است و عملگرهای بعد از آن بدون حرکت می مانند.{/slider}

 

اطلاعات بیشتر ...