شير کنترل جهت پروپرشنال

نمایش دادن همه 11 نتیجه

شیرهای الکتروهیدرولیکی متداول از سیستم های کنترل دیجیتالی برخوردار می باشند بگونه ای که متناظر با وضعیت قطع و وصل سولونوئید، اسپول شیر در یک موقعیت خاص استقرار می یابد. این نوع عملکرد دیجیتالی، ضربات فشاری جریانی را در مدار هیدرولیک سبب گردیده که پیرو ان مشکلاتی را نیز بدنبال خواهد داشت. چنانچه شیر به آرامی بسته شود انتقال از حالت باز به بسته به ارامی انجام می گردد. نیروی ناشی از سیم پیچ یک سولونوئید DC به میزان جریان ورودی به آن بستگی دارد.

 {slider=ادامه توضیحات}

از این خاصیت که نیروی اعمالی توسط سولونوئید متناسب با جریان ورودی و مستقل از حرکت آرمیچر در طول حوزه کاری سولونوئید می باشد در طراحی سولونوئید DC شیرهای کنترل جهت پروپرشنال (شیر دایرکشنال پروپرشنال- شیر کنترل جهت تناسبی) استفاده می گردد.
در کنترل الکتریکی شیرهای کنترل جهت پروپرشنال (شیر دایرکشنال پروپرشنال- شیر کنترل جهت تناسبی) ، معمولا بجای ولتاژمتغیر، جریان متغیر بکار برده می شود. در صورت انتخاب سیستم کنترل ولتاژ، هرگونه تغییر در مقاومت سیم پیچ ناشی از تغییر درجه حرارت، تغییر در جریان را سبب می گردد. این مشکل با بکار بردن سیستم کنترل جریان مرتفع می شود. بنابراین امکان اعمال یک نیروی الکتریکی کنترل شده و در نتیجه کنترل جابجایی فنر فشاری بوجود خواهد آمد.
بمنظور افزایش دقت و گسترش محدوده کاربرد شیرهای کنترل جهت پروپرشنال (شیر دایرکشنال پروپرشنال- شیر کنترل جهت تناسبی) می توان از یک مبدل خطی جهت اندازه گیری موقعیت اسپول استفاده نمود. ولتاژ خروجی مبدل با جابجایی اسپول متناسب بوده و در طول کل حرکت اسپول بطور پیوسته تغییر می نماید. موقعیت واقعی اسپول توسط مبدل بصورت فیدبک به سیستم کنترل الکتریکی ارسال می گردد تا با موقعیت مورد نظر مقایسه و بر اساس آن جریان کنترلی تنظیم گردد.
{/slider}

اطلاعات بیشتر ...