شير فلو کنترل (ساده)

نمایش 1–12 از 46 نتیجه

دراین شیرها (شیر فلو کنترل- کنترل جریان- شیر سوزنی- شیر کنترل جریان ) میزان جریان عبوری و افت فشار در گلوگاه به یکدیگر وابسته بوده و در صورت افزایش میزان جریان عبوری، افت فشار با مربع افزایش جریان، افزایش می یابد. شیرهای فاقد سیستم جبران کننده فشار در مواردی که فشار سیستم نسبتا ثابت بوده و تنظیم دقیق سرعت مورد نیاز نباشد مورد استفاده قرار می گیرند. در اکثر موارد یک شیر یکطرفه در ساختمان شیر کنترل جریان (فلوکنترل ) تعبیه شده و با عبور آزاد جریان را در جهت عکس ممکن می سازد.
ساده ترین نوع شیر(شیر فلو کنترل- کنترل جریان- شیر سوزنی- شیر کنترل جریان) شیر محدود کننده های جریان هستند که به صورت یک گلوگاه ساده و یا یک صفحه سوراخ دار می باشند و یا با سوراخ در ساچمه¬ی شیر یکطرفه ساخته می شوند. 
از شیرهای کنترل جریان به منظور تنظیم میزان روغن ارسالی به بخش های مختلف سیستم هیدرولیک استفاده می شود. استقرار صحیح شیر در محل مناسب، عملکرد بهینه سیستم را به دنبال دارد. در اثر تنگ کردن مجرای شیر کنترل جریان، مقاومت در مقابل عبور سیال افزایش می یابد. چنانچه فشار مذکور بتواند بر سطح فشار تنظیم شده در شیر اطمینان غلبه کند، بخشی از جریان از طریق شیر اطمینان تخلیه خواهد شد. کاهش جریان خروجی از شیر کنترل جریان (شیر فلو کنترل- کنترل جریان- شیر سوزنی- شیر کنترل جریان ) ، کاهش سرعت عملگر را به دنبال خواهد داشت. در سیستم های که از پمپ جابه جایی متغیر مجهز به سیستم جبران کننده فشار استفاده شده است، بکار افتادن سیستم جبران کننده غشار موجب کاهش جریان خروجی می گردد.

 

اطلاعات بیشتر ...