ولو کشویی

هیچ محصولی یافت نشد.

ﺷﻴﺮ دروازه­ اي ، کشویی ﻳﺎ Gate ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. شیر های دروازه ­ا ی داراي ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ارزاﻧﺘﺮ و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ

ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﺷﻴﺮﻫﺎی دروازه ­ای یا کشویی، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ زﻣﺎن زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﺷﻴﺮ Gate داراي اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺑﺪﻧﻪ، ﺑﻨﺪآور ﻳﺎ دﻳﺴﻚ، ﻧﺸﻴﻤﻦ ﮔﺎه، ﺳﺎﻗﻪ، درﭘﻮش و ﺗﺠﻬﻴﺰات آبﺑﻨﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻨﺪآور از ﻧﻮع ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً شیرهای دروازه­ ای را از ﭼﺪن ﻧﺮم ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ آب ﺳﺮد ﻳﺎ ﮔﺮم دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻴﺮﻫﺎي دروازه ­اي یا کشویی را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﻮازي و ﮔﻮه­اي دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد

اطلاعات بیشتر ...