شير فلو ديوايدر (شير تقسيم کننده جريان)

نمایش دادن همه 10 نتیجه

در شیرهای تقسیم کننده جریان (فلو دیوایدر ولو- فول دیوایدر)، سیال از یک جفت گلوگاه با مشخصات سازگار و با اسپول های متصل به هم عبور نموده و به صورت مساوی بین خروجی ها تقسیم می گردد (البته در صورت طراحی خاص ، امکان تامین نسبت های غیر مساوی جریان نیز وجود دارد ). افزایش جریان عبوری از یک گلوگاه باعث افزایش افت فشار و بر هم خوردن تعادل هیدرولیک اسپولی می شود. تغییر وضعیت اسپول در در جهتی است که باکاهش سطح گلوگاه ، جریان های عبوری دوباره متعادل گردند.

 {slider=ادامه توضیحات}
در صورت عکس شدن جهت جریان های مساوی به ان راه می یابند. لذا از شیرهای تقسیم کننده جریان (فلو دیوایدر ولو- فول دیوایدر) می توان برای همزمان نمودن حرکت دو عملگر در دو جهت استفاده نمود.
از شیرهای تقسیم کننده جریان (فلو دیوایدر ولو- فول دیوایدر) برای جریان های عبوری کم (زیر 200liters/min)استفاده می شود. گرچه عملکرد این شیر ها از دقت کافی برخوردار است اما نباید از این روش به منظور همزمان کردن دو سیلندر در تعداد سیکلهای زیاد استفاده نمود. مگراینکه در هر چند سیکل توسط قید مکانیکی یا شیر همزمان کننده عمل تنظیم انجام شود. 
در صورتیکه در دو نقطه از مدار نیاز به مقدار جریان مساوی باشد، مثلا برای همزمان نمودن کار دو عملگر، از تقسیم کننده های جریان استفاده می شود. مکانیزم داخلی این شیرهای تقسیم کننده جریان (فلو دیوایدر ولو- فول دیوایدر) به دو صورت اسپولی و هیدروموتوری می باشد.
در نوع اول با طراحی یک جفت گلوگاه با مشخصات یکسان و اسپول های متصل به هم، جریان به صورت مساوی بین خروجی ها تقسیم می شود. با تغییر جریان خروجی از هر گلوگاه وضعیت اسپول ها به صورتی تغییر می یابند که جریان عبوری مجددا متعادل گردد. در نوع دوم محور دو یا چند هیدروموتور دنده ای با هم کوپله شده و همزمان حرکت می نمایند. جریان ورودی ب این مجموعه به صورت مساوی در خروجی تقسیم می شود. از آنجا که محور دنده ها به هم متصل می باشند در صورتیکه یک دنده بخواهد جریان بیشتری از خود عبور بدهد، سرعت گردش چرخدنده های دیگر نیز زیاد می شود و جریان آنها مساوی می شود. البته وجود نشتی داخلی در هیدروموتورها باعث یکسان نبودن خروجی ها می شود.
{/slider} 

 

اطلاعات بیشتر ...