شير کنترل فشار پروپر شنال (پروپرشنال پرشر کنترل ولو)

نمایش دادن همه 12 نتیجه

در یک شیر کنترل فشار معمولی از فنری فشاری به منظور کنترل فشار عملکرد شیر استفاده می گردد. در شیرهای کنترل فشار پروپر شنال (پروپرشنال پرشر کنترل ولو- شیر کنترل فشار تناسبی- شیر اطمینان تناسبی) از یک سولونوئید DC بجای فنر استفاده شده است و نیرو توسط سولونوئید تنظیم می گردد و مقدار نیرو بستگی به جریان عبوری از سولونوئید دارد. شیرهای کنترل فشار پروپر شنال (پروپرشنال پرشر کنترل ولو- شیر کنترل فشار تناسبی- شیر اطمینان تناسبی) با عملکرد مستقیم نیروی لازم را جهت بسته نگاه داشتن شیر به سوپاپ اعمال می نماید.

 {slider=ادامه توضیحات}
تا زمانیکه فشار هیدرولیکی در مجرای P نتواند به این نیرو غلبه کند شیر بسته نگاه داشته می شود. در طراحی شیر اطمینان سولونوئید تناسبی مستقیما روی سوپاپ شیر عمل می نماید. در ساختمان دیگری که از سولونوئید بمنظور تحت فشار قرار دادن فنر کنترلی استفاده می گردد. حداکثر نیروی قابل اعمال توسط سولونوئید تناسبی به محدودیت های فیزیکی در اندازه بستگی خواهد داشت، بنابراین بمنظور افزایش فشار عملکرد شیر لازم است اندازه اوریفیس در نشیمنگاه شیر کاهش داده شود و برعکس. فشار عملکرد شیر به میزان جریان سولونوئید و دبی عبوری از شیر بستگی خواهد داشت. 
نوع دیگر شیرهای کنترل فشار پروپر شنال (پروپرشنال پرشر کنترل ولو- شیر کنترل فشار تناسبی- شیر اطمینان تناسبی) شیرهای کاهنده فشار تناسبی می باشد، این نوع از شیرها مشابه شیرهای تنظیم کننده معمولی عمل می نمایند. در این شیرها بجای فنر کنترل کننده از یک سولونوئید تناسبی استفاده شده است. در هر حال شیر تناسبی هنگام قطع تحریک سولونوئید بسته خواهد ماند. با تحریک سولونوئید، اسپول حرکت نموده و در نتیجه اریفیس کنترلی باز شده و اجازه عبور سیال به مجرای خروجی داده می شود.
{/slider} 

 

اطلاعات بیشتر ...