چگونه یک ترانسمیتر فشار را صفر کنیم

چگونه یک ترانسمیتر فشار را صفر کنیم- شیرهای منیفولد سه و پنج راهه

صفر کردن یک ترانسمیتر فشار شامل این می شود که بدون جدا کردن ترانسمیتر فشار خروجی آن را به صفر برسانیم. مشهورترین منیفولد های ترانسمیتر، منیفولد های سه راهه یا پنج راهه هستند که برای صفرکردن ترانسمیتر هرکدام از آنها روش عملکرد متفاوت می باشد.

 

نحوه صفر کردن ترانسمیتر فشار با منیفولد سه راهه

هریک از مراحل دخیل در این کار با یک نمودار به تصویر کشیده خواهد شد. مهم است که بدانیم درصورتی که مراحل به درستی دنبال نشود می تواند موجب افزایش فشار یا آسیب به ترانسمیتر شود : در حالت عادی در یک ترانسمیتر با منیفولد سه راهه، شیرهای مسدود کننده B1 و B2 و درگاه های تجهیز در طول روند باز خواهند بود و شیر تنظیم کننده ، E ، همان طور که در تصویر زیر نشان داده شده بسته خواهد بود:

 

برای صفر کردن ترانسمیتر فشار اختلافی با یک منیفولد سه راهه ، براساس مراحل زیر پیش بروید:

مرحله 1 :

شیر مسدود کننده B2 را ببندید ، از سمت فشار پایین ترانسمیتر (جریان پایین) ، LP ، ابتدای کنار ترانسمیتر (DPT).

Step 1 2

مرحله 2 :

شیر تنظیم کننده را باز کنید ، E ، تا فشار را درهر دو سوی ترانسمیتر فشار برابر کنید. شیرهای منیفولد اکنون در موقعیت مناسب برای صفر کردن ترانسمیتر قرار دارند. ترانسمیتر باید کاهش پیدا کند و در این مرحله سیگنال صفر را بخواند. برای اطمینان از حصول نتیجه می توان از یک دستگاه نشان دهنده خروجی یا هارت ارتباطی استاده کرد.

Step 1 2  

مرحله 3 :

بعد از صفر شدن ترانسمیتر، شیر تنظیم کننده E را ببندید.

Step 1 3  

مرحله 4 :

شیر مسدود کننده B2 را که در طرف فشار پایین ترانسمیتر است باز کنید تا ترانسمیتر به چرخه کار باز گردد.

Step 1 4

 

نحوه صفرکردن ترانسمیتر فشار با منیفولد پنج راهه

در شرایط عادی در یک ترانسمیتر فشار با منیفولد پنج راهه، هردو شیر مسدود کننده B1 و B2 و درگاه های تجهیز در طول روند باز خواهند بود و شیرهای تنظیم کننده E1 و E2 و شیر تخلیه / تهویه D ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است بسته خواهند بود:

STEP 2

برای صفر کردن ترانسمیتر فشار اختلافی با منیفولد پنج راهه، بر اساس مراحل زیر پیش بروید:

 

مرحله 1 :

شیر مسدود کننده B2 را ببندید ، از سمت فشار پایین ترانسمیتر (جریان پایین) ، LP ، ابتدای کنار ترانسمیتر (DPT).

Step 2 1  

مرحله 2 :

شیر تنظیم کننده E1 را از سمت فشار بالای ترانسمیتر باز کنید، (HP) ، شیر تنظیم کننده E2 که در سمت فشار پایین ترانسمیتر قرار دارد را قبل از E1 باز نکنید چون با این کار فشار بیش ازحد به ترانسمیتر وارد می شود.

Step 2 2  

مرحله 3 :

شیر تنظیم کننده E2 را از سمت فشار پایین ترانسمیتر ببندید. منیفولد اکنون در موقعیت مناسب برای صفر کردن ترانسمیتر قرار دارد. ترانسمیتر باید کاهش پیدا کند و در این مرحله سیگنال صفر را بخواند. برای اطمینان از حصول نتیجه می توان از یک دستگاه نشان دهنده خروجی یا هارت ارتباطی استفاده کرد.

Step 2 3  

مرحله 4 :

پس از صفر شدن ترانسمیتر ، شیر تنظیم کننده E2 را ازسمت فشار پایین ترانسمیتر ببندید.

Step 2 4  

مرحله 5 :

شیر تنظیم کننده E1 را از سمت فشار بالای ترانسمیتر ببندید.

Step 2 5

مرحله 6 :

شیر مسدود کننده B2 را که در طرف فشار پایین ترانسمیتر است باز کنید تا ترانسمیتر به چرخه کار باز گردد.

  Step 2 6        
Mitra Ahmadi
ارسال دیدگاه