ولو پروانه ای

نمایش دادن همه 9 نتیجه

از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﺮهای پروانه­ ای(butterfly valve) ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺮﻳﻊ آن ﻛﻪ ﻫﺮ دو از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذاﺗﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي رﺑﻊ ﮔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد.

. ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي دﻳﺴﻚ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎز، ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز را ﺑﺮاي ﺷﻴﺮ پروانه ­ای در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪ اي از وزن و ﺣﺠﻢ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ butterfly valve ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن ﻛﻢ ﺗﺮ آنﻫﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ پروانه­ ای  در اﺑﻌﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 5m ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻄﻮح ﺑﺰرگ ﺗﻤﺎس ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪآور و ﻧﺸﻴﻤﻦﮔﺎه و ﻋﺪم ﺗﻤﺎس داﻳﻢ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ پروانه ­ای ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﻴﺮ پروانه­ ای ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪآور و ﻧﺸﻴﻤﻦ ﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﺤﻈﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ رخ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﺮﻫﺎی butterfly ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن اﺟﺰاي ﻣﺘﺤﺮك و ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻤﺎس اﺟﺰا ﺑﺎ ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ارزانﺗﺮ اﺳﺖ. شیرهای پروانه ­ای ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪ اي در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دوﻏﺎب ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻳﻢ، از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اطلاعات بیشتر ...